Blogmax | แม็กกี้ ชินจัง

เรื่องราวเล่าจากโซเชียลมีเดีย

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป

      &nbs…